ઓનલાઇન રેશનકાર્ડ

ઓનલાઇન રેશનકાર્ડ જોવા માટે,
તમારું નામ અને રેશન કાર્ડ નંબર ઓનલાઈન શોધો.
તમારા જિલ્લા અને તાલુકામાં કેટલા BPL\APL કાર્ડ છે અને ક્યાં છે તે તમે સરળતાથી જાણી શકશો.

પહેલા અહીં ક્લિક કરો.


તમારો જિલ્લો, તાલુકો અને ગામ પસંદ કરો.
પછી આખાગામના રેશનકાર્ડની યાદી જોવા માટે APL\BPL નંબર પર ક્લિક કરો.
તે અમારા પરિવારના સભ્યનું નામ બતાવશે, જેના નામની બાજુમાં વાદળી રંગમાં એક નંબર દેખાશે, જેના પર ક્લિક કરીને તમે તે પરિવારનું નામ પણ જોઈ શકો છો.

ગુજરાતમાં નવા રેશનકાર્ડની ઓનલાઈન અરજી

રેશનકાર્ડ ઓનલાઈન બનાવવા માટે રેશનકાર્ડની અરજી
નવા રેશન કાર્ડ માટે અરજી પ્રક્રિયા:
તમારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે “ઓનલાઈન અરજી કરો” બટન અથવા ઑફલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે “ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો” બટનને ક્લિક કરવાની જરૂર પડશે.
• આ સેવા ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ છે.
ભરો તમારી સામાન્ય વિગતો અને સેવા માટેની વિશેષ માહિતી જેમ કે વ્યવસાય વિગતો, કુટુંબની વિગતો વગેરે સાથે ઓનલાઈન અથવા ઑફલાઈન વિગતો ભરો.

  • જો તમારો કોઈ ડેટા ઓનલાઈન ફોર્મમાં ખોટી રીતે અથવા ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યો હોય તો વિભાગના વડાને તમારું ફોર્મ રદ કરવાની ફરજ પડશે.

જો તમારી અરજી ફેરફાર હોય, તો 37 દિવસની અંદર સબમિટ કરો. જો અરજી કરનાર 37 દિવસમાં અરજી સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે. અરજી ફી પરત કરવામાં આવશે નહીં.

ગુજરાતમાં નવા રેશનકાર્ડ માટે DIGITAL GUJARAT વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી કરો.

નવા રેશનકાર્ડ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો.

*ઓનલાઈન રેશન કાર્ડ અરજી પ્રક્રિયા:
ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ www.digitalgujarat.gov.in વેબસાઇટ ખોલો..


ઓનલાઈન રેશનકાર્ડ બનાવવા માટે,
ઓનલાઈન રેશનકાર્ડ,
રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન,ઓનલાઇન રેશનકાર્ડ ફોર્મ,
ઓનલાઇન રેશનકાર્ડ યાદી,

રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા ઓનલાઇન,
રેશનકાર્ડ અલગ કરવા માટે ઓનલાઇન,